Phòng Đào tạo - Tham khảo mẫu hồ sơ dự án - 22/08/2010 by Keny BP

Go down

Phòng Đào tạo - Tham khảo mẫu hồ sơ dự án - 22/08/2010 by Keny BP

Bài gửi  Keny BP on Mon Aug 23, 2010 1:02 am

Ban dự án TN…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
EAS VIETNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHỒ SƠ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Dự án:
(Bản gốc)


Gồm:
- Thư mời đại biểu và trưởng dự án cùng tham gia dự án
- Đơn xin đăng ký dự án
- Bảo lãnh dự án
- Thông tin về trưởng dự án
- Thuyết minh về dự án
- Báo cáo quy trình tiến hành
- Bảng dự trù kinh phí
- Thông tin dự án
- Thư mời sinh viên tham gia dự án
- Phiếu thông tin tham gia dự án
Trưởng dự án:…………….
Địa chỉ :…………….
Hà nội, ngày…..tháng…..năm

Ban dự án TN…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
EAS VIETNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thư mời tham gia dự án…..


Hà nội, ngày….tháng…..năm


Kính gửi: EASVIETNAM
Trưởng dự án TN….mời các đại biểu và các trưởng dự án tới tham dự dự án TN …..của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp đầu tiên vào Thứ….ngày…..tháng….năm
Thời gian :
Địa điểm :
Rất mongnhận được sự quan tâm của quý vị đại biểu.Trưởng dự ánBan dự án TN… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
EAS VIETNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐơn dự thầu

Kính gửi: EASVIETNAM
1. Sau khi nghiên cứu dự án TN……chúng tôi bao gồm những người ký tên dưới đây đề nghị được thực hiện dự án TN…… Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề có liên quan tới dự án theo đúng quy định của EAS VIETNAM. Chúng tôi xin đưa giá thầu cho dự án là:……………………………….(bằng số)
…………………………………………………..(bằng chữ)
2. Chúng tôi xác nhận rằng tài liệu kèm theo đây là các phần nằm trong hồ sơ dự án của chúng tôi.
3. Nếu hồ sơ dự án của chúng tôi được chấp thuận, chúng tôi xin cam kết tiến hành thực hiện ngay công việc khi nhận được lệnh triển khai và hoàn thành bàn giao dự án cho ban quản lý dự án theo thời gian đã nêu trong hồ sơ.
4. Hồ sơ dự án của chúng tôi có hiệu lực từ ngày ..tháng.. .năm…
5. Hồ sơ dự án này cùng với thông báo dự án được chọn sẽ hình thành một quyết định thống nhất giữa 2 bên.
Chúng tôi hiểu rằng EASVIETNAM không bắt buộc phải chấp thuận hồ sơ dự án có giá thấp nhất hoặc bất kỳ hồ sơ dự án nào.

Hà nội, ngày…tháng….năm….
Đại diện dự án

Ban dự án TN…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
EAS VIETNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ỦY QUYỀN


Kính gửi: EAS VIETNAM
Chúng tôi:
Được tổ chức hoạt động theo đúng luật pháp Nhà nước. Ủy quyền hơp pháp trao giấy ủy quyền cho người có tên dưới đây, đại diện cho dự án được ký mọi văn kiện liên quan đến dự án, các đề xuất, thỏa thuận hợp đồng hoặc văn kiện khác nếu thấy cần thiết trong chương trình tuyển chọn trưởng dự án.


Người được ủy quyền:………..Chữ ký
Người được ủy quyền


Hà nội, ngày…tháng….năm…
Đại diên dự án

Ban dự án TN…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
EAS VIETNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thư bảo lãnh dự án

Kính gửi: EAS VIETNAM

Chấp thuận gửi cho: Ban dự án TN…..
Một khoản tiền là bằng số: ……………….
Bằng chữ :……………..
Để bảo lãnh cho dự án….. được chọn
Tham dự quá trình triển khai dự án TN…..
EAS VIETNAM cam kết trả cho:………
Số tiền nói trên ngay sau khi nhận được văn bản yêu cầu mà khồng cần chứng minh số tiền phải trả là do ban dự án TN……
Vi phạm một hoặc các điều khoản sau đây:
1- Nếu ban dự án rút đơn dự thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự án đã quy định trong đơn dự án
2- Nếu ban dự án đã được EASVIETNAM thông báo trúng thầu trong thời hạn có hiệu lực của đơn vị mà EASVIETNAM:
a- Từ chối thực hiện hợp đồng
b- Không có khả năng nộp hoặc từ chối bảo lãnh thực hiện dự án. Bảo lãnh này có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của hồ sơ dự án. Bất cứ yêu cầu nào liên quan đến bảo lãnh này phải gửi tới Ban quản lý các dự án cho EASVIETNAM trước thời hạn nói trên.

Hà nội, ngày…tháng…năm

Trưởng ban quản lý dự án
Ban dự án TN….
EAS VIETNAM


Thông tin chung về dự án TN


Tên dự án:………..
1. Địa chỉ
2. Điện thoại
3. Địa chỉ văn phòng đại diện
4. Ngày thành lập

- Dự án……. được thành lập từ ngày……tháng…….năm……do EASVIETNAM cấp ngày..../…../…..
- Giấy chứng nhận đăng ký dự án ….do EASVIETNAM cấp ngày…./…../….
Có thể ghi thêm những thông tin mà mỗi trưởng dự án thấy là cần thiếtHà nội, ngày…tháng…năm

Đại diện dự án


Ban quản lý dự án CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
EAS VIETNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giấy chứng nhận đăng ký dự án
Số:….

1.Tên tổ chức:
Tên giao dịch:…..
Tên viết tắt :….
2. Địa chỉ:
Điện thoại:
Email :
3. Mục đích và mục tiêu của dự án
4. Vốn điều lệ:
5. Người đại diện theo pháp luật của công ty
Chức danh:…
Họ và tên :….
Sinh ngày: …/…/…. Dân tộc: Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp : Nơi cấp :
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

Chữ ký:


7. Tên, địa chỉ chi nhánh: Không
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: KhôngHà nội, ngày…tháng…năm
Đại diện dự ánBan dự án TN…..
EAS VIETNAMDanh sách cán bộ và thành viên dự án


STT Họ và tên Số lượng Chức danh

Hà nội, ngày…tháng…năm
Đại diện dự án

Ban dự án TN….
EAS VIETNAMBẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ LỚP TN….

STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền


Tổng


Hà nội, ngày…tháng…năm…


Kế toán Người lập bảng Thủ quỹ Thủ trưởng

Ban dự án TN…
EAS VIETNAM


PHIẾU THÔNG TIN THAM GIA DỰ ÁN TN….


Họ và tên sinh viên thực hiện………………..MSSV: ………………….
Nội dung: Thực hành phỏng vấn và tự vấn sinh viên cho dự án TN……
Địa điểm chọn:


Tổng số người tham gia trả lời: …………………………………………
Ý kiến tổng hợp: …………………………………………………………………………...………………………………………………………………………...….…………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………….........………………………………………………………………………....

STT Họ và tên Quê quán Ngành học Trường Sở thích SĐT Email
Hà nội, ngày…tháng….năm…..

Người thực hiện

Ban dự án TN…
EAS VIETNAM


Thông tin về dự án TN….

Dự án đào tạo :
Mục tiêu đào tạo :
Chỉ tiêu tổng thế :
Sinh năm :
Học lực :
Ngoại hình :
Chiều cao tối thiểu :
Thời gian thực hiện : (thời gian đào tạo)
Địa điểm :
Học phí dự kiến :
Hình thức thi tuyển :
Cấu trúc buổi học :
Nội dung học tập dự kiến :

Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia nghiêm túc của những sinh viên yêu thích và quan tâm tới lĩnh vực …….này.
Xem chi tiết tại: www.bpvietanh.info
Hoặc có thể liên hệ bộ phận điều hành dự án
Ms. Trường Fone
Hà nội, ngày…tháng….năm
Đại diện ban dự án


Ban dự án TN…
EAS VIETNAM


THƯ MỜI THAM GIA DỰ ÁN TN….

Các bạn sinh viên thân mến!


Bài này sẽ đăng lên trang web , vì thế các em phải tự viết, hãy tự PR cho dự án của mình

1. Thể hiện rõ được tầm quan trọng về vấn đề mà dự án đang triển khai
2. Lý do vì sao lại chọn các sinh viên ở trường ….ngành….năm…..????
3. Mục đích và mục tiêu của dự án
4. Đưa ra những thông tin cơ bản của dự án ví dụ: tên dự án, chỉ tiêu, đối tượng, sinh năm, học lực, ngoại hình, chiều cao, thời gian học, địa điểm, học phí dự kiến, hình thức thi tuyển, cấu trúc buổi học, nội dung học….

Xin được chú ý!
Đây hoàn toàn là hồ sơ tham khảo, các bạn đọc và tự hoàn chỉnh hồ sơ dự án của riêng mình!
Chúc thành công!

Keny BP

Keny BP

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 22/08/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết