Phòng Đào tạo - Tham khảo Các loại phiếu bình chọn, đánh giá, khen thưởng năm học 2010-2011- 22/08/2010 by Keny BP

Go down

Phòng Đào tạo - Tham khảo Các loại phiếu bình chọn, đánh giá, khen thưởng năm học 2010-2011- 22/08/2010 by Keny BP

Bài gửi  Keny BP on Sun Aug 22, 2010 11:05 am

BẢNG ĐIỂM XÉT THI ĐUA DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ,
CÁN BỘ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ NHÂN VIÊN
- Họ và tên: ...............................................................................................................................................
- Chức vụ: .................................................................................................................................................
- Đơn vị: ....................................................................................................................................................

Các mặt thi đua Điểm Tự chấm điểm Chấm điểm của Phòng/
Ban/TT/Đơn vị
1.Công tác nghiệp vụ hoặc hoạt động phục vụ giảng dạy: 70
- Hoàn thành nhiệm vụ công tác:
+ Tích cực, hiệu quả, có trách nhiệm, không sai sót. 20
+ Công việc mang lại lợi ích thiết thực ở đơn vị, tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản, thiết bị. 20
- Có sáng kiến cải tiến (thời gian 2 năm tính đến ngày xét thi đua)
+ Sáng kiến, cải tiến cấp Trường 20
+ Sáng kiến, cải tiến cấp Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị 10
- Hoàn thành công việc trong điều kiện khó khăn được người phụ trách đánh giá cao. 10
- Đảm bảo giờ giấc, thực hiện đúng nội quy, quy chế nơi làm việc 10
2.Có thành tích nổi bật về chuyên môn, nghiệp vụ mang lại lợi ích thiết thực cho trường 10
3. Hoạt động đoàn thể & công tác khác (Được cộng dồn nhưng không quá 25 điểm) 20
- Có tham gia: Mỗi hoạt động 3 điểm 10
+ Văn nghệ
+ Thể dục thể thao
+ Hoạt động xã hội
- Cán bộ kiêm nhiệm công tác ở các Đoàn thể (BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh) 5
- Tham gia đầy đủ sinh hoạt chính trị, chuyên môn, hội nghị do trường tổ chức.
(Vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 2 điểm) 10
Tổng cộng 100
Ghi chú :
- Chiến sĩ thi đua : phải đạt từ 85 điểm trở lên;
- Lao động tiên tiến: phải đạt 70 điểm trở lên;
- Nghỉ hậu sản nhưng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vẫn được xét thi đua;
- Những trường hợp không xét thi đua: đi học nước ngoài từ > 3 tháng, thi sau đại học bị điểm liệt.

Cần Thơ, ngày tháng năm 20...
NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM
Ý KIẾN CỦA PHÒNG/ BAN/TRUNG TÂM/ĐƠN VỊ
BẢNG ĐIỂM XÉT THI ĐUA DÀNH CHO CÁN BỘ GIẢNG DẠY
- Họ và tên: ...............................................................................................................................................
- Chức vụ: .................................................................................................................................................
- Đơn vị: ....................................................................................................................................................

Các mặt thi đua Điểm Tự chấm điểm Chấm điểm của Bộ môn Chấm điểm của Khoa
1. Hoạt động giảng dạy: 50
- Hoàn thành giờ giảng theo quy định 20
- Được SV phản hồi đạt yêu cầu 3
- Giảng dạy theo đúng lịch phân công của bộ môn 5
- Bài giảng phải được thông qua từ bộ môn 7
- Áp dụng ít nhất 2 phương pháp giảng dạy tích cực trong buổi dạy 5
- Phải ghi và ký vào sổ đầu bài theo đúng qui định 3
- Thực hiện đúng thời gian nộp đề thi 3
- Thực hiện trả điểm đúng theo Quy chế 25 4
2. Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý ... (Được cộng dồn nhưng không quá 40 điểm) 30
- Chủ trì hoặc tham gia đề tài NCKH
+ Có đăng ký (Phê duyệt thực hiện)
+ Thực hiện đúng tiến độ quy định
10
05
- Được nghiệm thu:
+ Đạt 05
+ Khá 10
+ Xuất sắc 15
- Đăng trên tạp chí quốc gia 10
- Sáng kiến cải tiến 10
-Tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị trong và ngoài nước (mỗi lần 5 điểm, không trùng lặp đề tài) 5
- Hướng dẫn mỗi đề tài cho SV, học viên 5
- Bảo vệ thành công luận văn, luận án (được tính vào năm học đó) 5
* Ghi chú:
- Những người tham gia có tổng điểm không được quá số điểm của người chủ trì;
- Đối với đề tài cấp Bộ: Người chủ trì được hệ số 1, người tham gia được hệ số 2. (không quá 5 người)
- Đối với đề tài cấp cơ sở: Người chủ trì, người tham gia được hệ số 1. (không quá 3 người)3. Hoạt động đoàn thể & công tác khác theo kế hoạch (Được cộng dồn nhưng không quá 25 điểm) 20
- Có tham gia: Mỗi đợt hoạt động 3 điểm 10
+ Văn nghệ
+ Thể dục thể thao
+ Hoạt động xã hội
- Cán bộ là Giảng viên có kiêm nhiệm công tác ở các Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện, Đoàn thể (BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh) 5
- Tham gia đầy đủ sinh hoạt chính trị, chuyên môn, hội nghị do khoa, trường tổ chức.
(Vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 2 điểm) 10
Tổng cộng 100
Ghi chú:Tổng điểm tối đa không được vượt quá 100 điểm

Ghi chú :
- Chiến sĩ thi đua : phải đạt từ 85 điểm trở lên;
- Lao động tiên tiến: phải đạt 70 điểm trở lên;
- Nghỉ hậu sản nhưng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ vẫn được xét thi đua;
- Những trường hợp không xét thi đua: đi học nước ngoài từ > 3 tháng, thi sau đại học bị điểm liệt.
- Cán bộ giảng dạy: Trưởng hoặc Phó Đơn vị thì tự chọn ở 1 trong 2 bảng điểm.

Cần Thơ, ngày ... tháng .... năm 20...
NGƯỜI TỰ CHẤM ĐIỂM

Ý KIẾN CỦA KHOA/PHÒNG Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN

PHIẾU BẦU DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:....................................................

TT Họ và tên Bỏ phiếu Ghi chú
CSTĐCS LĐTT Chưa hoàn thành nhiệm vụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18


* Ghi chú:
- CSTĐCS phải đạt từ 85 điểm trở lên.
- Lao động tiên tiến phải đạt từ 70 đến 84.
(Không phải ký tên)
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
CỦA VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
Năm học 2009 - 2010
Họ và tên:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Nhiệm vụ được giao:
Nội dung Điểm chuẩn Tự
đánh giá Ghi chú
I. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: 50
1. Khối lượng công việc 10
2. Chất lượng công việc 10
3. Hiệu quả công việc 20
4. Nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, cải tiến trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý 10
II. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: 50
1. Nhận thức, tư tưởng chính trị và việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước 5
2. Tinh thần học tập nâng cao trình độ về mọi mặt: chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học... 5
3. Tính trung thực trong công tác 5
4. Tinh thần trách nhiệm 5
5. Ý thức tổ chức kỷ luật 5
6. Tinh thần đoàn kết, phê bình và tự phê bình 5
7. Thái độ chống quan liêu, tham nhũng, lãnh phí và những biểu hiện tiêu cực khác 5
8. Sự hợp tác, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ 5
9. Tinh thần phục vụ nhân dân trong đó chú ý tới việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp. 10
Tổng cộng: 100
Tự phân loại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Ghi chú:
- Từ 91 đến 100 điểm đạt Loại 1: Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ
- Từ 50 đến 90 điểm đạt Loại 2: Hoàn thành chức trách nhiệm vụ
- Dưới 50 điểm được xếp Loại 3: Chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ
.................., ngày tháng năm 2010
NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ

(đánh giá của Bộ môn, Khoa, Phòng ở mặt sau)

BỘ MÔN
(Nhận xét, đánh giá, phân loại và ký tên)

TRƯỞNG KHOA, PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG TCCB
(Nhận xét, đánh giá, phân loại và ký tên ( Xác nhận chữ ký của Trưởng Khoa, Phòng . . .
ký tên và đóng dấu)PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA
VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO
Năm học 2009 - 2010
Họ và tên:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Nhiệm vụ được giao:

Nội dung
Điểm chuẩn Tự
đánh giá Ghi chú
I. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: 50
1. Khối lượng công việc 10
2. Chất lượng công việc 10
3. Hiệu quả công việc 20
4. Nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, cải tiến trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý 10
II. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: 50
1. Nhận thức, tư tưởng chính trị và việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước 5
2. Tinh thần học tập nâng cao trình độ về mọi mặt: chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học... 5
3. Tính trung thực trong công tác 5
4. Tinh thần trách nhiệm 5
5. Ý thức tổ chức kỷ luật 5
6. Tinh thần đoàn kết, phê bình và tự phê bình 5
7. Thái độ chống quan liêu, tham nhũng, lãnh phí và những biểu hiện tiêu cực khác 5
8. Sự hợp tác, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ 5
9. Tinh thần phục vụ nhân dân trong đó chú ý tới việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp. 10
III/ Năng lực quản lý và kết quả của đơn vị, bộ phận 20
1. Năng lực quản lý, lãnh đạo đơn vị, bộ phận 10
2. Kết quả hoạt động của đơn vị, bộ phận 10
Tổng cộng 120
Tự phân loại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . * Ghi chú:
- Từ 91 đến 120 điểm đạt Loại 1: Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ
- Từ 50 đến 90 điểm đạt Loại 2: Hoàn thành chức trách nhiệm vụ
- Dưới 50 điểm được xếp Loại 3: Chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ .................., ngày tháng năm 2010
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ


Mẫu (Dùng để bỏ phiếu)
PHIẾU PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:....................................................

TT Họ và tên Bỏ phiếu Ghi chú
Loại 1 Loại 2 Loại 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

* Ghi chú:
- Từ 91 đến 100 điểm đạt Loại 1: Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ
- Từ 50 đến 90 điểm đạt Loại 2: Hoàn thành chức trách nhiệm vụ
- Dưới 50 điểm được xếp Loại 3: Chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ

(Không phải ký tên)

Mẫu (Dùng cho bộ môn tổng hợp)
PHIẾU TỔNG HỢP
PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:....................................................

TT Họ và tên Kết quả bỏ phiếu Ghi chú
Loại 1 Loại 2 Loại 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

* Ghi chú:
- Từ 91 đến 100 điểm đạt Loại 1: Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ
- Từ 50 đến 90 điểm đạt Loại 2: Hoàn thành chức trách nhiệm vụ
- Dưới 50 điểm được xếp Loại 3: Chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ
TM. BỘ MÔN


Mẫu (Dùng cho Khoa, Phòng, đơn vị thuộc Trường tổng hợp)
PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:.......................................


TT
Họ và tên Kết quả phân loại
Loại 1 Loại 2 Loại 3
Số phiếu Tỉ lệ Số phiếu Tỉ lệ Số phiếu Tỉ lệ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

* Ghi chú:
- Từ 91 đến 100 điểm đạt Loại 1: Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ
- Từ 50 đến 90 điểm đạt Loại 2: Hoàn thành chức trách nhiệm vụ
- Dưới 50 điểm được xếp Loại 3: Chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ

Cần Thơ, ngày tháng năm 2010
TRƯỞNG PHÒNG TCCB TRƯỞNG KHOA, PHÒNG . . .

Mẫu (Dùng cho Khoa, Phòng, đơn vị thuộc Trường tổng hợp)

PHIẾU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA TẬP THỂ
NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:.......................................


TT
Đơn vị Kết quả bình xét Ghi chú
TTLĐXS TTLĐTT
Số phiếu Tỉ lệ Số phiếu Tỉ lệ
1
2
3
11
12
13
14
15
16

Cần Thơ, ngày tháng năm 2010
TRƯỞNG KHOA, PHÒNG . . .


Mẫu (Dùng cho Khoa, Phòng, đơn vị thuộc Trường tổng hợp)

PHIẾU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN CẤP CƠ SỞ
NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:.......................................


TT
Họ và tên Kết quả bình xét Ghi chú
CSTĐCS LĐTT Chưa hoàn thành nhiệm vụ
Số phiếu Tỉ lệ Số phiếu Tỉ lệ Số phiếu Tỉ lệ
1
2
3
9
10
11

* Đề nghị xếp danh sách theo thứ tự ưu tiên.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2010
TRƯỞNG KHOA, PHÒNG . . .

Mẫu(Dùng cho Khoa, Phòng, đơn vị thuộc Trường tổng hợp)

PHIẾU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN
CẤP BỘ VÀ TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:.......................................


TT
Họ và tên Kết quả bình xét Ghi chú
CSTĐ Toàn quốc CSTĐ Cấp Bộ
Số phiếu Tỉ lệ Số phiếu Tỉ lệ
1
2
3
4
5
6
7
8

Cần Thơ, ngày tháng năm 2010
TRƯỞNG KHOA, PHÒNG . . .Mẫu (Dùng cho Khoa, Phòng, đơn vị thuộc Trường tổng hợp)PHIẾU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG TẬP THỂ
(BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG VÀ BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG)
NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:.......................................


TT
Đơn vị Kết quả bình xét Bằng khen Ghi chú
Thủ Tướng Bộ Trưởng
Số phiếu Tỉ lệ Số phiếu Tỉ lệ
1
2
8
14
15
16

Cần Thơ, ngày tháng năm 2010
TRƯỞNG KHOA, PHÒNG . . .Mẫu (Dùng cho Khoa, Phòng, đơn vị thuộc Trường tổng hợp)

PHIẾU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN
(BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG VÀ BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG)
NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:.......................................


TT
Họ và tên Kết quả bình xét bằng khen Ghi chú
Thủ Tướng Bộ trưởng
Số phiếu Tỉ lệ Số phiếu Tỉ lệ
1
2
3
11
12
13
14

* Đề nghị xếp danh sách theo thứ tự ưu tiên.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2010
TRƯỞNG KHOA, PHÒNG . . .

Mẫu (Dùng cho Khoa, Phòng, đơn vị thuộc Trường tổng hợp)

PHIẾU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG TẬP THỂ
GIẤY KHEN CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:.......................................

TT
Họ và tên Giấy khen cấp Trường Ghi chú
Số phiếu Tỉ lệ
1
2
3
4
5
6
7

Cần Thơ, ngày tháng năm 2010
TRƯỞNG KHOA, PHÒNG . . .

Mẫu (Dùng cho Khoa, Phòng, đơn vị thuộc Trường tổng hợp)

PHIẾU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN
GIẤY KHEN CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2009 - 2010
Đơn vị:.......................................

TT
Họ và tên Giấy khen cấp Trường Ghi chú
Số phiếu Tỉ lệ
1
2
3
4
5
6
7


Cần Thơ, ngày tháng năm 2010
TRƯỞNG KHOA, PHÒNG . . .

Keny BP

Tổng số bài gửi : 18
Join date : 22/08/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết